هرمنوتیک حقوقی در معنای وسیع آن، شامل دو بخش متمایز است: بخش هنجاری آن که منطق فهم و تفسیر متون حقوقی، اعم از قوانین و مقررّات و رویه‌های قضایی و قراردادها را در بر می‌گیرد، عهده دار تنقیح اصول و قواعد و توصیه‌های روشی مربوط به فهم و تفسیر این گونه متون است. بخش دوّم هرمنوتیک حقوقی، وجه فلسفی دارد و به بررسی مباحث و پرسش‌های نظری مربوط به متن حقوقی و فهم و تفسیر حقوقی می‌پردازد. نوشتار حاضر، صرفاً متمرکز بر وجه فلسفی هرمنوتیک حقوقی است و از آن جا که هرمنوتیک حقوقی در سیمای فلسفی آن، بخشی از فلسفه حقوق است، این اثر ذیل «فلسفه حقوق» قرار می‌گیرد.