زبان فقه و حقوق

فقه و حقوق اگرچه دانشی هنجاری و مربوط به هدایت و تنظیم رفتارها و مناسبات انسانی است، مانند هر قلمروی دانشی دیگر، موضوع تأملات فلسفی نیز قرار می گیرد. پرسش های برآمده از این قسم تأملات فلسفی، با اسلوب و روش و منابع معرفتی مرسوم در پاسخ گویی به مسائل فقهی و حقوقی میسّر نیست و فلسفیدن و به کارگیری روش های تحلیلی و عقلی خاص خود را طلب می کند. به همین سبب در کنار دانش فقه و حقوق، نیازمند شکل گیری و فربهی و شکوفایی دانش فلسفه حقوق و فلسفه فقه نیز هستیم. یکی از محورهای مهم در مباحث فلسفه فقه و حقوق، تأملات فلسفی دربارة زبان فقه و حقوق است.