فقه فردی، فقه نظام‌های اجتماعی، فقه حکومتی

ناشر: دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چاپ: موسسه بوستان کتاب

نوبت چاپ: اول

شمارگان: 300

بها: 100000ریال