نسبت دین و سیاست از مهمترین مباحث فکری جوامع در دهه های اخیر است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، ابعاد این بحث را گسترش بخشیده و مقوله «حکومت دینی» را کانون توجه بسیاری از نویسندگان و متفکران ساخت.

کتاب حاضر بمنظور تبیین ابعاد مختلف اندیشه سیاسی اسلام و زوایای مختلف بحث از نسبت دین و سیاست، به رشته تحریر درآمده است.