مولف: احمد واعظی

ناشر: سمت

چاپ اول: پاییز 1377

چاپ نوزدهم: تابستان 1395

شمارگان: 10000